"Każde dziecko musi mieć prawo do radości"

Maria Kownacka

 

 

 

Strona główna

 

O nas

 

Rozkład dnia

 

Zajęcia dodatkowe

 

Galeria

 

Aktualności

 

Statut

 

Kontakt

 

 

 

 

 

 

Przedszkole działa od 1982 roku. Od 1984 r. naszym patronem jest znana pisarka utworów dla dzieci Maria Kownacka i ten fakt nie jest bez znaczenia dla naszej codziennej pracy z dzieckiem.

    W pracy wychowawczo-edukacyjnej promujemy "Przyrodę", a utwory Marii Kownackiej przepojone miłością do przyrody odgrywają bardzo ważną rolę. Mamy świadomość, że sens wychowania polega na tym, by to co tkwi dobrego w człowieku, świadomie umocnić i utwierdzić, dostarczając mu potrzebnej wiedzy, przeżyć i doświadczeń. Doceniamy wartości pedagogiczne sztuki w rozwoju i wychowaniu małego dziecka, dlatego formy z tego obszaru dominują w naszej pracy. W wymienionych dwóch obszarach - przyroda i sztuka, poruszamy się najchętniej. Biorąc pod uwagę zmiany w naszej rzeczywistości nasze kierunki działania zostały poszerzone o tematy: "Przedszkolak w Unii Europejskiej" ,"Stymulowanie mowy dziecka", a także o działania z zakresu „Promocji Zdrowia”. 

    Klientami naszego przedszkola są dzieci do niego uczęszczające oraz ich rodzice. W pracy wychowawczo-edukacyjnej uwzględniamy potrzeby, zainteresowania i zdolności dzieci. Dbamy o dobrą współpracę z rodzicami, uwzględniając ich oczekiwania i sugestie.

Od 2008r. nasza placówka weszła do Sieci Przedszkoli Promujących Zdrowie i otrzymała odpowiedni certyfikat.

Przez kolejne trzy lata realizowany był program, którego celem było stworzenie dziecku warunków do dobrego samopoczucia - fizycznego, psychicznego, społecznego, kulturowego i duchowego - w czasie jego pobytu w przedszkolu oraz edukacja dziecka w zakresie zdrowego stylu życia. Szczególną uwagę przywiązywano do kształtowania nawyków i umiejętności związanych ze zdrowym stylem życia, w tym  radzenie sobie ze stresem i świadome unikanie czynników szkodliwych dla zdrowia.

W bieżącym roku szkolnym zaplanowano kolejne zadania, stanowiące kontynuację już rozpoczętych, wyprofilowanych działań prozdrowotnych, a także wychodzących poza wcześniej realizowane. Powstał nowy program autorski pod tytułem „Klub Zdrowego Przedszkolaka”, który korzysta z dobrej praktyki lat poprzednich oraz poszerza zakres działań,  głównie w obszarze profilaktyki próchnicy zębów.

Głównym celem programu jest zapewnienie odpowiednich warunków do nabywania umiejętności prozdrowotnych zachowań i poszanowania zdrowia własnego i innych.  


PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

1. 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.

2. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.

3. Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego.

4. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.

 

Wizją naszego przedszkola jest przedszkole promujące zdrowie, w którym dzieci będą:

·        rozumiały, że to co niezbędne do życia człowiek czerpie z przyrody;

·        umiały korzystać z jej  zasobów  i dóbr materialnych w trakcie zabaw i uczenia się, w pracy i w czasie odpoczynku( oszczędnie i bez szkód dla środowiska),

·         znały zasady zdrowego stylu życia (w zgodzie z sobą, innymi i środowiskiem).

  

Naszego absolwenta widzimy jako:

 Dziecko kreatywne i komunikatywne, wrażliwe na piękno zawarte w sztuce i przyrodzie, mające świadomość przynależności narodowej , dbające o zdrowie własne i społeczności w której żyje."

 

Program „Przedszkole Promujące Zdrowie” na lata 2015-2017 „Apetyt na zdrowie”  

I „O siebie dbam, bo zdrowo się odżywiam”

II „Ruszam po zdrowie” (realizacja zaplanowana na dwa lata)