"Każde dziecko musi mieć prawo do radości"

Maria Kownacka

 

 

 

Strona główna

 

O nas

 

Rozkład dnia

 

Zajęcia dodatkowe

 

Galeria

 

Aktualności

 

Statut

 

Kontakt

 

 

 

 

 

 

    Przedszkole działa od 1982 roku. Od 1984 r. naszym patronem jest znana pisarka utworów dla dzieci Maria Kownacka i ten fakt nie jest bez znaczenia dla naszej codziennej pracy z dzieckiem.

    W pracy wychowawczo-edukacyjnej promujemy „Przyrodę” i „Zdrowy tryb życia” , a utwory Marii Kownackiej przepojone miłością do przyrody odgrywają bardzo ważną rolę. Mamy świadomość, że sens wychowania polega na tym, by to co tkwi dobrego w człowieku, świadomie umocnić i utwierdzić, dostarczając mu potrzebnej wiedzy, przeżyć i doświadczeń. Doceniamy wartości pedagogiczne sztuki w rozwoju i wychowaniu małego dziecka, dlatego formy z tego obszaru dominują w naszej pracy. W wymienionych dwóch obszarach - przyroda i sztuka, poruszamy się najchętniej. Biorąc pod uwagę zmiany w naszej rzeczywistości nasze kierunki działania zostały poszerzone o tematy: „Przedszkolak w Unii Europejskiej”, „Stymulowanie mowy dziecka”, a także o działania z zakresu „Promocji Zdrowia” , oraz „Piękna Nasza Polska Cała”.

    Od 2008r. nasza placówka należy do Sieci Przedszkoli Promujących Zdrowie i otrzymała certyfikat Przedszkola Promującego Zdrowe Odżywianie i Zdrowy Tryb Życia.

    Przez kolejne lata realizujemy program, którego celem jest stworzenie dziecku warunków do dobrego samopoczucia - fizycznego, psychicznego, społecznego, kulturowego i duchowego - w czasie jego pobytu w przedszkolu oraz edukacja dziecka w zakresie zdrowego stylu życia. Szczególną uwagę przywiązujemy do kształtowania nawyków i umiejętności związanych ze zdrowym stylem życia, w tym radzenie sobie ze stresem i świadome unikanie czynników szkodliwych dla zdrowia.

    W bieżącym roku szkolnym zaplanowano kolejne zadania, stanowiące kontynuację już rozpoczętych, wyprofilowanych działań prozdrowotnych, a także wychodzących poza wcześniej realizowane. Powstał nowy program autorski pod tytułem „Klub Zdrowego Przedszkolaka”, który korzysta z dobrej praktyki lat poprzednich oraz poszerza zakres działań, głównie w obszarze profilaktyki próchnicy zębów.

    Głównym celem programu jest zapewnienie odpowiednich warunków do nabywania umiejętności prozdrowotnych zachowań i poszanowania zdrowia własnego i innych.

 

Zasady przetwarzania danych osobowych przy korzystaniu ze strony internetowej www.przedszkole141.edu.pl - DO POBRANIA

Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z pobytem dziecka w ramach pełnionego dyżuru wakacyjnego - DO POBRANIA

Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z rekrutacją dziecka - DO POBRANIA

Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z rekrutacją i zatrudnieniem - DO POBRANIA

Zasady przetwarzania danych osobowych w związku ze złożeniem pisma - DO POBRANIA

Obowiązek informacyjny realizowany przez Przedszkole nr 141 we Wrocławiu - DO POBRANIA


PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

1. 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.

2. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.

3. Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego.

4. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.

 

Wizja Przedszkola:

Przygotowanie dziecka do odnoszenia sukcesów adekwatnie do swoich możliwości i potrzeb rozwojowych w zgodzie z kompetencjami przyszłości.

Pobudzenie twórczej inwencji dziecka poprzez samorealizację w ekspresji słownej, muzycznej i ruchowej.

Zapewnienie dziecku poczucia bezpieczeństwa , jednocześnie ucząc go brania odpowiedzialności adekwatnej do jego wieku.

Wzmacnianie poczucia własnej wartości i pewności siebie w oparciu o realne osiągnięcia dziecka, a także w oparciu o bezwarunkową akceptację godności człowieka.

Wzmocnienie umiejętności brania odpowiedzialności za swoje decyzje i działania.

 

Misja:

Kultura przedszkola, w której szacunek będzie równo rozdzielany pomiędzy dzieci, rodziców, nauczycieli i pracowników obsługi, aby wszystkie podmioty biorące udział w procesie wychowania dbały o zdrowe relacje i więzi społeczne.

Dziecko opuszczające mury przedszkola cieszy się równowagą psychiczną i ma rozwinięte kompetencje psychospołeczne, poradzi sobie w życiu ze sobą i z innymi ludźmi.

 

Program „Przedszkole Promujące Zdrowie” na lata 2018-2020 „Apetyt na zdrowie”  

I „O siebie dbam, bo zdrowo się odżywiam”

II „Ruszam po zdrowie” (realizacja zaplanowana na dwa lata)